Tagarchief: vergelijkingen

Bezuinigingen in de zorg

De ambtelijke werkgroepen hebben forse bezuinigingsvoorstellen gedaan, zo ook binnen de zorg. Nu is de politiek aan zet welke van deze maatregelen er doorgevoerd gaan worden en welke niet. Aangezien alle grote partijen inmiddels hun partijprogramma gepresenteerd hebben, leek het me de moeite waard om te vergelijken hoe de partijen op een paar bezuinigingsvoorstellen inspringen.

De volgende punten zijn met elkaar vergeleken:
– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
– Het beperken van het basiszorgpakket
– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek

Helaas blijkt het een behoorlijke uitdaging om concrete informatie uit de partijprogramma’s te halen. Over het eigen risico is nog wel het een en ander te vinden, maar informatie over de plannen met het basiszorgpakket was niet in alle partijprogramma’s terug te vinden. Over de eigen bijdrage voor de huisarts wordt nog minder gepubliceerd. Momenteel zijn we bezig om deze informatie via andere bronnen te bemachtigen. Echter is het wel belangrijk dat dit betrouwbare bronnen zijn. Denk hierbij aan de website van een partij, via mail of telefoon. Uiteraard hebben de mensen achter de partijen het heel erg druk dus antwoord laat vaak even op zich wachten en dit is heel begrijpelijk. Er is ook al veel wel bekend en daarom willen we onze lezers ook niet te lang laten wachten. We blijven zoeken naar de informatie en dit artikel aanvullen als deze beschikbaar komt. Hopelijk kunnen we alle open plekken snel opvullen.

PvdA:
De PvdA zegt onder andere in hun verkiezingsprogramma het volgende: “De overheid moet garant staan voor toegankelijke en goede zorg. Niet omzet, niet winst, maar de belangen van patiënten en cliënten moeten leidend zijn.”

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
Hierover zegt de PvdA dat ze terughoudend zijn met eigen bijdragen, en als ze er zijn, dan worden ze inkomstenafhankelijk.

– Het beperken van het basiszorgpakket
De PvdA vindt dat er ieder jaar opnieuw kritisch gekeken moet worden naar het zorgpakket en dat de overheid hierin moet sturen en niet de markt. Hierdoor worden toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit gegarandeerd. Er staat echter niet duidelijk in of er plannen zijn om te beperken en zo ja, op welke vlakken.

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek
Helaas kon ik hierover niks concreets terugvinden in het programma, maar na even zoeken vond ik op de website van de PvdA dat ze er op tegen zijn.

CU
De CU wil dat het geld zoveel mogelijk bij het bed van de zorgbehoevende terecht komt. De partij vindt dat de overheid de verantwoording moet dragen voor de besteding van het geld.

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
De CU stelt dat het eigen risico inkomstenafhankelijk moet zijn en is hier heel concreet in. 200 euro voor de laagste inkomens, 400 voor de middeninkomens en voor de hoogste inkomens 600 euro.

– Het beperken van het basiszorgpakket
De CU wilt dat de risico’s die niet gebruikelijk zijn gedekt worden door het basispakket en dat de mensen zelf betalen voor de kosten die “bij het leven horen”. Concrete voorbeelden die genoemd worden zijn: de anticonceptiepil voor jongeren boven de 21 jaar, dieetvoeding en “lifestyle geneesmiddelen”. Zorg die gericht is op verlichting en verzorging wordt juist in het basispakket opgenomen.

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek

VVD:
De VVD wil voorkomen dat de kwetsbare mensen de dupe worden van de sterk stijgende kosten in de gezondheidszorg. De VVD wil de zorg kleinschalig, persoonsgericht en toegankelijk houden.

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
De VVD vindt een eigen risico van 775 euro te veel, ze willen het eigen risico verhogen tot 300 euro.

– Het beperken van het basiszorgpakket
De VVD kiest voor een kleiner basispakket waarbij zaken die niet op genezing zijn gericht, buiten het pakket vallen. Ze geven geen concrete voorbeelden.

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek
De VVD is tegen een eigen bijdrage voor de huisarts. Ze willen wel de huisarts onder het eigen risico onderbrengen.

CDA:
Het CDA staat voor een kwalitatief goede gezondheidszorg. Sleutelwoorden hierbij zijn solidariteit, toegankelijkheid, menslievendheid, barmhartigheid en respectvolle behandeling.

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
Het CDA wil het eigen risico beter gaan vormgeven. Er staat niet concreet bij hoe ze dit willen gaan doen.

– Het beperken van het basiszorgpakket

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek

SP:
De SP hecht veel waarde aan gezondheid en zijn bereid om daarin te investeren. Ze willen niet dat er een tweedeling komt in de zorg; dus goede zorg voor de mensen met hoge inkomens en slechte zorg voor de rest.

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
Het eigen risico wordt niet verhoogd en op termijn afgeschaft.

– Het beperken van het basiszorgpakket

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek

D66:
“Goede zorgverlening is volgens D66 opgebouwd langs drie lijnen: zorgzaam, zinnig en zuinig.” De patiënt staat te allen tijde centraal in de zorgverlening. Iedereen moet toegang hebben tot goede basiszorg.

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
D66 wilt het eigen risico gaan afschaffen. Ze willen dan een eigen bijdrage gaan invoeren van 10% van elke zorgrekening. D66 denkt dat dit mensen bewuster maakt van eigen keuzemogelijkheden verbonden aan kwaliteit en kosten. Wel wilt D66 een inkomstenafhankelijk maximum hieraan zetten en voor chronisch zieken moet er een passende oplossing worden gevonden.

– Het beperken van het basiszorgpakket
Zorg die niet noodzakelijk is gaat uit het basispakket. D66 geeft geen concrete voorbeelden wat dit gaat zijn, maar wilt wel zorg, wonen, verblijf en service gaan scheiden.

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek
Het huisartsenbezoek is uitgesloten van de eigen bijdrage.

GroenLinks
Deze partij staat voor zorg op maat. “Goede zorg is een basisbehoefte die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn.” De overheid bewaakt de kwaliteit en winst maken hoort niet thuis in de zorg.

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
Het eigen risico wordt inkomstenafhankelijk.

– Het beperken van het basiszorgpakket

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek
In het partijprogramma konden we hier niks over vinden. Op de site van GroenLinks vonden we wel een artikel waarin staat dat van een eigen bijdrage voor de huisarts de meest kwetsbare mensen de dupe worden. We concluderen hieruit dat GroenLinks erop tegen is.

PVV
De PVV heeft het verkiezingsprogramma nog niet online staan. We proberen om via andere bronnen de informatie te achterhalen.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder bezuinigingen

Christelijk sociaal

Gisteren, op 6 April, presenteerde de CU het partij programma onder de naam: “vooruitzien”. Hierin bracht de CU naar voren dat de nadruk wordt gelegd op Christelijk sociaal zijn. Deze uitspraak deed veel stof opwaaien, vooral bij het CDA. Beide partijen vinden dat zij een sociale insteek hebben, en deden gisteren in een samenvatting in het programma NOVA, harde uitspraken richting de andere partij over wat wel en niet sociaal is.

Na aanleiding hiervan, heb ik besloten om vandaag een paar speerpunten van beide programma’s naast elkaar te leggen en te gaan vergelijken, om te kijken wie er in mijn ogen het meest sociaal uit de bus komt.

Stelling: Moet het eigen risico binnen de zorg omhoog?
CDA: Wilt het eigen risico beter vormgeven.
CU: Er moet een inkomsten afhankelijk eigen risico komen.

Wat overigens opviel is dat de CU in bepaalde gevallen een eigen bijdrage wilt vragen voor het verblijf in een ziekenhuis of verpleeghuis. In het programma van het CDA, kon ik daar niks over terugvinden. Het lijkt erop dat het CDA geen echte uitspraak doet over het eigen risico verhogen binnen de zorg, maar vrij vaag is gebleven.

Stelling: Blijft de hypotheekrenteaftrek op het huidige niveau gehandhaafd?
CDA: Blijft gehandhaafd
CU: Blijft gehandhaafd, maar in afgeslankte en eerlijkere vorm: minder ten nadele van starters en lagere inkomensgroepen.

Stelling: Blijft de studie financiering behouden?
CDA: De studiefinanciering zal blijven bestaan.
CU: Wilt het recht op de basisbeurs behouden.

Het CDA vult wel aan dat er aan studenten die langer over hun opleiding doen (de gewone duur + 1 jaar) meer collegegeld moeten gaan betalen. Ik kon overigens in beide programma’s niks terugvinden over het behoud van de OV-jaarkaart.

Stelling: Komt er een kilometerheffing?
CDA: Spreekt niet van kilometerheffing, maar gebruikt het begrip “de gebruiker betaalt”. De belastingen gaan fors naar beneden.

CU: Is voor de kilometerheffing, die afhankelijk is van plaats, tijd en milieukenmerken. De motorrijtuigenbelasting en BPM worden afgeschaft.

Stelling: Moet de AOW leeftijd omhoog?
CDA: Het is noodzakelijk om de leeftijd te verhogen naar 67. Dit moet over een periode van 10 jaar gebeuren.
CU: De AOW leeftijd gaat omhoog naar 67 jaar, dit moet geleidelijk gebeuren met een maand per jaar, in de eerste 6 jaar. Daarna met 2 maanden per jaar.

Stelling: Wat zijn de plannen voor de WW?
CDA: Bij ontslag loon doorbetalen om werkgevers te stimuleren met het helpen van nieuw werk, de periode gebaseerd op dienstverband – indien eerder werk gevonden wordt, wordt het loon van de resterende periode over werkgever en werknemer verdeeld, na deze periode volgt WW van maximaal een jaar.
CU: Werknemers krijgen een budget om te besteden aan scholing, verlof of WW; immigranten moeten langer gewerkt hebben voor ze recht krijgen op WW; de eerste periode wordt de WW door sociale partners uitgevoerd, waarbij de werkgever een lagere WW-premie krijgt, maar wel het loon blijft doorbepalen, daarna worden de inspanningen van beiden om nieuw werk te regelen geëvalueerd en volgt een publieke WW.

Stelling: Hoe gaat er bezuinigd worden binnen de overheid?
CDA: Reorganisatie in openbaar bestuur: efficiënter met minder ambtenaren, minder rijksdepartementen, kijken of taken uitbesteed kunnen worden; beleidsvorming niet laten afbakenen door regios of provincies; bestaande agentschappen samenvoegen of privatiseren; bureaucratie verminderen door vergunningen waar mogelijk om te zetten in algemene regels; publiek toezicht wordt waar mogelijk vervangen door privaat toezicht.
CU: Reorganisatie in openbaar bestuur: efficiënter met minder ambtenaren, kijken of taken uitbesteed kunnen worden; bureaucratie verminderen door vergunning waar mogelijk om te zetten in algemene regels; minder politieregio’s.

De onverwachtse conclusie is niet zo zeer welke van deze twee partijen meer socialer is in hun standpunten, maar welke de kiezer de meeste duidelijkheid verschaft waar ze voor staan. Die strijd heeft wat mij betreft de CU met vlag en wimpel gewonnen. De CU presenteert een helder verkiezingsprogramma, terwijl het lijkt of het CDA zich probeert in mist te hullen zonder nu een duidelijk standpunt in te nemen waar ze precies voor staan. In ieder geval weet je met de CU waar je aan toe bent, en dat is eigenlijk wel zo sociaal.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder CDA, CU